B. MẮT - CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC

§1. Mắt - Các tật của mắt.

1. Sự nhìn vật.

- Thủy tinh thể $L_{0}$ (hội tụ)

* phồng tối đa, f = $f_{min}$.

* xẹp tối đa, f = $f_{max}$

Điểm vàng V: rất nhạy cảm với ánh sáng. OV = const.

- Góc trông vật $\alpha$: tg$\alpha$ = $\large \frac{AB}{d}$ $\approx \alpha$

Khi $\alpha =\alpha _{min}$ = năng suất phân ly của mắt.

Với mắt thường $\alpha _{min}\approx$ 1' $\approx$ $\large \frac{1}{3500}$ rad

- Thời gian lưu ảnh trên võng mạc (sau khi vật biến mất).

$\Delta$t = 0,1s

2. Các tật của mắt.

- Cận thị:

* Đặc điểm: $f_{max}$ < OV

* Cách sửa: Dùng thấu kính phân kỳ có tiêu cự $f_{K}$ = - $OC_{V}$.

- Viễn thị:

* Đặc điểm: $f_{max}$ > OV

Cách sửa: Dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự tùy theo mức độ viễn thị và tùy theo nhu cầu (đọc sách hay nhìn vật ở xa)