Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng bền được gọi là monome.

C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime là hệ số trùng hợp.

D. Polime có nhiều ứng dụng làm các vật liệu khác nhau căn cứ vào tính chất vật lí của nó như tính dẻo, tính đàn hồi, tính bám dính, tính kéo sợi dai bền.

2. Nhóm vật liệu nào được chế từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

3. Cho biết các monome được dùng để điều chế polime sau:

4. Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

5. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

- Stiren → polistiren

- Axit-$\omega$-aminoenantoic ($NH-[CH_{2}]_{6}-COOH$)-polienantamit (nilon-7).

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiều tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai phản ứng điều chế trên 90%.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chọn B.

2. Chọn B.

3. Các monome dùng để tổng hợp polime là:

4. a) Phân biệt PVC và da thật: Khi đốt da thật có mùi khét, PVC (da nhân tạo) không cho mùi khét.

- Có thể dùng các cách: nhỏ vài giọt $AgNO_{3}$ vào thành phía trong của phiễu thủy tinh. Úp phiễu ở trên miếng da bị đốt. Mẫu da PVC sẽ cho kết tủa trắng (AgCI) ở thành phiễu.

$PVC\overset{t^{0}}{\rightarrow}HCl+CO_{2}+H_{2}O$

$HCl+AgNO_{3}\rightarrow AgCl$ + $HNO_{3}$

b) Phân biệt tơ tằm và tơ axetat: lấy mỗi thứ một vài sợi rồi đem đốt. Khi đốt tơ tằm có mùi khét, còn tơ axetat không có mùi khét.

5. a)

b)Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần: $\large \frac{1.100}{90}$ = 1,11 tấn stiren (Vì hiệu suất điều chế là 90%).

- Theo (2), 145 tấn $nH_{2}N-[CH_{2}]_{6}-COOH$ điều chế được 127 tấn polime.

$m_{H_{2}N[CH_{2}]_{6}COOH}$ = $\large \frac{145}{127}$ = 1,14 tấn

Vì hiệu suất là 90% nên $m_{H_{2}N[CH_{2}]_{6}COOH}$ thực tế = 1,14.$\large \frac{100}{90}$ = 1,26 tấn.