BÀI 44: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

1. Nông nghiệp

Câu hỏi: Các hình thức sở hữu phổ biến trong nông nghiệp của Trung và Nam Mĩ là gì?

* Trả lời:

Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến: đại điền trang và tiểu điền trang

Đại điền trang thuộc sở hữu các đại địa chủ (chiếm 60% diện tích đất canh tác).

Tiểu điền trang thuộc sở hữu của các hộ nông dân, phần lớn là sản xuất lương thực để tự túc.

Câu hỏi: Nêu rõ sự bất hợp lí trong việc sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ?

* Trả lời:

Chế độ sở hữu ở Trung và Nam Mĩ bất hợp lí: Các địa chủ chiếm 5% số dân, nhưng sở hữu đến hơn 60% diện tích, còn nông dân đại bộ phận chỉ có chưa tới 40% diện tích đất canh tác trong khi đó một bộ phận lớn nông dân không có ruộng, phải đi làm thuê, làm mướn, đời sống cực khổ.

Câu hỏi: Dựa vào hình 44.4 (SGK, trang 135), cho biết Trung và Nam Mĩ có các loại cây trồng chủ yếu nào và phân bố ở đâu?

* Trả lời:

Các loại cây trồng chủ yếu: mía, ngô, cà phê, đậu tương, chuối, nho, cam, chanh,... Các nước ở eo đất Trung Mĩ chuyên trồng cà phê, mía, bông, chuối. Các nước trên quần đảo Ăng-ti trồng ca cao, thuốc lá, sản xuất cà phê, chuối, bông... Các nước Nam Mĩ trồng mía, bông, chuối, ca cao, cây ăn quả nhiệt đới... Cà phê là cây xuất khẩu quan trọng ở Bra-xin, Cô-lôm-bi-a,... Mía, thuốc lá ở Cu-ba.

Câu hỏi: Dựa vào hình 44.4 cho biết: loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ? Chúng được nuôi chủ yếu ở đâu? Vì sao?

* Trả lời:

Các loại gia súc chủ yếu: bò, cừu, lạc đà Lama.

Địa bàn phân bố:

- Chăn nuôi bò thịt, bò sữa: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-guay, Pa-ra-guay.

- Cừu, lạc đà Lama: trên các sườn núi An-đét.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đại điền trang thuộc sở hữu của các đại địa chủ, họ chỉ chiếm chưa tới 5% dân số nhưng sở hữu bao nhiêu phần nhiêu diện tích đất canh tác?

A. 30%

B. 40%

C. 50%

D. 60%

Câu 2: Trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt ở các nước Trung và Nam Mĩ có đặc điểm:

A. Mang tính chất độc canh

B. Sản phẩm nông sản chủ yếu để xuất khẩu

C. Phụ thuộc vào các công ty tư bản nước ngoài

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Các nước ở Nam Mĩ trồng nhiều cà phê:

A. Bra-xin

B. Cô-lôm-bi-a

C. Ac-hen-ti-na, Pêru

D. Cả A, B đều đúng

Câu 4: Mía là cây trồng chủ yếu ở:

A. Bô-li-vi-a

B. Pa-ra-guay

C. Cu-ba

D. Chi-lê

Câu 5: Các nước có ngành chăn nuôi bò sữa phát triển với quy mô lớn:

A. U-ru-guay, Bô-li-vi-a

B. Pa-ra-guay, Ac-hen-ti-na

C. Pê-ru, Chi-lê

D. Cả A, B, C đều đúng

ĐÁP ÁN

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: B