BÀI 46: THỰC HÀNH: SỰ PHÂN HÓA CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN TÂY CỦA DÃY AN-ĐET

Câu hỏi: Quan sát hình 46.1, cho biết các đai thực vật theo chiều cao ở sườn tây An-đet.

* Trả lời:

Các đai thực vật theo chiều cao ở sườn tây An-đet: thực vật nửa hoang mạc, cây bụi xương rồng, đồng cỏ cây bụi, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.

Câu hỏi: Quan sát hình 46.2:

- Cho biết thứ tự các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông An-đet.

- Từng đai thực vật được phân bố từ độ cao nào đến độ cao nào?

* Trả lời:

- Các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông An-đet: rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.

- Phân bố theo độ cao:

+ Rừng nhiệt đới ở độ cao 0 – 1.000m.

+ Rừng lá rộng: từ 1.000 – 1.300m.

+ Rừng lá kim: từ 1.300 – 3.000m.

+ Đồng cỏ: từ 3.000 – 4.000m.

+ Đồng cỏ núi cao: 4.000 – 5.000m.

+ Băng tuyết: trên 5.000m.

Câu hỏi: Quan sát các hình 46.1 và 46.2, cho biết: Tại sao từ độ cao 0m đến 1.000m, ở sườn đông có rừng nhiệt đới còn ở sườn tây là thực vật nửa hoang mạc?

* Trả lời:

Ở sườn đông có rừng nhiệt đới, còn ở sườn tây là thực vật nửa hoang mạc là do ở sườn đông có lượng mưa nhiều hơn sườn tây vì chịu ảnh hưởng của gió Tín Phong đông bắc thổi thường xuyên mang hơi ẩm và gây ra mưa nhiều, còn ở sườn tây ít mưa vì chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru, làm cho khối khí từ biển thổi vào mất hơi nước và biến tính trở nên khô. Vì vậy, ở sườn đông có rừng nhiệt đới, còn ở sườn tây là thực vật nửa hoang mạc.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đai thực vật ở sườn phía tây của dãy Anđet có độ cao 5000m:

A. Đồng cỏ núi cao

B. Đồng cỏ cây bụi

C. Băng tuyết

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 2: Ở độ cao từ 4000-5000m của sườn đông An-đet, đai thực vật chủ yếu:

A. Rừng lá kim

B. Đồng cỏ

C. Đồng cỏ núi cao

D. Băng tuyết

Câu 3: Ở độ cao từ 2000-3000m:

A. Sườn tây là đồng cỏ cây bụi, sườn đông là đồng cỏ

B. Sườn tây và sườn đông, đai thực vật là đồng cỏ núi cao

C. Sườn tây là đồng cỏ cây bụi, sườn đông là rừng lá kim

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 4: Ở độ cao từ 0-1000m vì sao sườn đông An-đet có rừng nhiệt đới còn sườn tây là thực vật nửa hoang mạc?

A. Khí hậu sườn tây An-đet khô, mưa rất ít

B. Ảnh hưởng dòng biển lạnh Pê-ru

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 5: Ở sườn đông An-đet, thảm thực vật là rừng nhiệt đới, mưa nhiều do:

A. Ảnh hưởng của gió Tín Phong

B. Ảnh hưởng của biển

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

ĐÁP ÁN

Câu 1: C

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: A