BÀI 45: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (Tiếp theo)

2. Công nghiệp

Câu hỏi: Dựa vào hình 45.1 (SGK, trang 137) - Lược đồ phân bố công nghiệp Trung và Nam Mĩ, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

* Trả lời:

Các nước có ngành công nghiệp phát triển ở khu vực Trung và Nam Mĩ là các nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển.

Các ngành công nghiệp: cơ khí chế tạo, lọc dầu, hóa chất, dệt, thực phẩm (Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la)

Ngành công nghiệp khai khoáng tập trung ở các nước thuộc khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ, ở các vùng biển Ca-ri-bê, ngành công nghiệp chủ yếu sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm.

Câu hỏi: Những khó khăn trong việc phát triển nông nghiệp của các nước Trung và Nam Mĩ là gì?

* Trả lời:

Khó khăn: thiếu vốn đầu tư, phụ thuộc vào nước ngoài về vốn, việc sử dụng vốn vay thiếu hiệu quả, dẫn đến nợ nần nước ngoài nhiều, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước.

3. Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn:

Câu hỏi: Nêu ý nghĩa và vai trò của rừng A-ma-dôn. Trong việc khai thác tiềm năng rừng A-ma-dôn cần phải giải quyết vấn đề gì?

* Trả lời:

A-ma-dôn không chỉ là lá phổi của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quí giá mà còn là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản với trữ lượng lớn.

Việc khai thác tiềm năng rừng A-ma-dôn trước đây của người dân bản địa, các bộ tộc, bộ lạc sinh sống ít làm tổn hại đến môi trường rừng. Ngày nay, mặc dù việc khai thác rừng để lấy gỗ, lấy đất canh tác, xây dựng đường bộ và đường sắt xuyên A-ma-dôn đến các vùng mỏ và vùng đô thị mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông và vận chuyển trong khu vực, nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng là làm cho môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

4. Khối thị trường chung Mec-cô-xua

Câu hỏi: Khối thị trường chung Mec-cô-xua được thành lập với mục đích gì?

* Trả lời:

Nhằm tăng cường quan hệ ngoại thương giữa các thành viên trong khu vực tránh khỏi sự lũng đoạn kinh tế của tư bản nước ngoài, việc tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường hoạt động ngoại thương giữa các nước đã góp phần gia tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Các nước nào ở Trung và Nam Mĩ có nền kinh tế phát triển nhất?

A. Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la

B. Ac-hen-ti-na

C. Bra-xin

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Ngành công nghiệp chủ yếu của các nước trong vùng Ca-ri-bê là:

A. Khai khoáng

B. Dệt

C. Chế biến thực phẩm và sơ chế nông sản

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 3: Ngành công nghiệp phục vụ cho xuất khẩu của các nước trong khu vực An-đet và eo đất Trung Mĩ:

A. Chế tạo cơ khí, hóa chất

B. Lọc dầu

C. Khai khoáng

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4: Nền kinh tế của các nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mĩ có những khó khăn gì trong phát triển kinh tế?

A. Thiếu vốn đầu tư

B. Thiếu nguồn nguyên liệu

C. Nợ nước ngoài nhiều

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5: Mục đích của việc thành lập khối thị trường chung Mec-cô-xua của một số quốc gia ở Trung và Nam Mĩ:

A. Tháo dỡ hàng rào hải quan

B. Tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối

C. Để tránh khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì

D. Cả A, B, C đều đúng

ĐÁP ÁN

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: D