I- KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Văn bản tường trình là văn bản dùng để trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

2. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc. Người nhận tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

3. Văn bản tường trình phải tuân thủ thể thức và phải trình bày đầy đủ, chính xác thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người liên quan cùng để nghị của người viết.

Văn bản tường trình phải có đầy đủ họ tên người gửi, người nhận, thời gian, địa điểm thì mới có giá trị.

II – HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

1. Mục đích viết tường trình: trình bày thiệt hại hoặc mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

2. Tường trình và báo cáo có điểm giống và khác nhau:

a) Giống nhau

- Đều cùng phải tuân thủ thể thức và phải trình bày đầy đủ, chính xác thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người liên quan.

- Đều phải có đầy đủ họ tên người gửi, người nhận, thời gian, địa điểm thì mới có giá trị.

b) Khác nhau

- Báo cáo: Trình bày lại những công việc đã làm, đã thực hiện được của người viết để người khác được biết, được rõ.

- Tường trình: Trình bày thiệt hại hoặc mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

3. Bố cục phổ biến của văn bản tường trình:

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa)

b) Địa điểm và thời gian tường trình (ghi góc bên phải)

c) Tên văn bản (ghi chính giữa và thường dùng chữ đậm hoặc in hoa)

d) Người hoặc cơ quan nhận bản tường trình

e) Nội dung tường trình

g) Kết thúc: Lời đề nghị, cam đoan và thời gian làm tường trình; họ tên và chữ kí của người làm tường trình.

III – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản:

b) Không dùng văn bản tường trình mà phải dùng Báo cáo kế hoạch thực hiện đại hội.

c) Không dùng văn bản tường trình mà phải dùng Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.

2. Một số tình huống cần làm bản tường trình:

- Các bạn trực nhật phát hiện trong lớp học mất một chiếc bàn và một chiếc ghế học sinh.

– Một ai đó đã vẽ bậy lên bức tường mới được quét vôi.

3. HS tự làm.