IV.9.

IV.15.

Metylbutađien-1,3 (Polime này có trong mủ cao su) (hay isopren)

IV.20.

IV.21. * A là este có CTCT:

* Axit B tạo este là axit ađipic.

IV.23. Đặt x là số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo.

Giải được x = 2.

IV.24.

IV.29.

IV.32. Giả sử đi từ 2 mol theo sơ đồ trên ta có:

Vì H = 20% nên cần = 160000 mol

= 160000.22,4 = 3584000 lít = 2584

IV.35. Các phương trình phản ứng:

Ta có:

còn dư sau khi phản ứng với stiren dư = 0,0025.

phản ứng với stiren dư = 0,015 – 0,0025 = 0,0125 mol

= 0,0125 mol ⇒ = 1,3 g

Vậy = 5,2 - 1,3 = 3,9 g

IV.36. Tơ capron

Ta có: 113.n = 15000 ⇒ n 132,74 133

IV.37.

= 16 : 160 = 0,1 mol

Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch brom ⇒ stiren còn dư.

dư = 0,1 mol

đã trùng hợp = 0,4 - 0,1 = 0,3 mol

Theo (1) = 0,3.104 = 31,2 g

IV.39. 1 tấn = kg

1 = lít

Ta có sơ đồ điều chế:

Vì hiệu suất = 12,825% nên cần

IV.40.

Axit metacrylic (M = 86)

Ancol metylic (M = 32)