HỢP CHẤT CỦA SẮT

I. Hợp chất sắt (II)

FeO, , muối

* Tính chất hóa học chung của hợp chất Fe (II) là tính khử.

1. Sắt (II) oxit: FeO

• FeO là chất rắn, không tan trong nước, FeO màu đen.

• FeO là oxit bazơ:

• FeO vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa, nhưng tính khử chủ yếu:

Thí dụ:

2. Sắt (II) hiđroxit:

là chất rắn màu trắng xanh, không tan trong .

rất dễ bị oxi hóa, để trong không khí →

3. Muối sắt (II)

• Tác dụng với kiềm:

Thí dụ

• Có tính khử và tính oxi hóa:

Thí dụ:

II. Hợp chất sắt (III)

, muối sắt (III)

1. Sắt (III) oxit:

là chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước.

là oxit bazơ.

có tính oxi hóa:

2. Sắt (III) hiđroxit:

là chất rắn, màu nâu, không tan trong nước.

là một bazơ.

• Bị nhiệt phân:

3. Muối sắt (III)

• Dung dịch chứa ion có màu vàng

• Muối Fe(III) tan tác dụng với kiềm:

Thí dụ:

hay:

• Muối có tính oxi hóa:

Thí dụ:

Tóm lại, tính chất chung của hợp chất sắt là (III) là tính oxi hóa.

Chú ý: Ngoài 3 oxit trên, sắt còn tạo ra sắt từ oxit (có thể coi ).

• Sắt từ oxit là chất rắn màu đen, không tan trong nước và nhiễm từ.

là một oxit bazơ.

Chú ý: