KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ

KIM LOẠI KIỀM THỔ

I. Vị trí trong bảng tuần hoàn – Cấu hình electron nguyên tử

• Các kim loại nhóm IIA gồm: Beri (Be), magie (Mg), canxi (Ca), stronti (Sr), bari (Ba) và nguyên tố phóng xạ radi (Ra).

• Nguyên tử của chúng lớp ngoài cùng có 2 electron .

II. Tính chất vật lí

Có các tính chất vật lí tương tự kim loại kiềm nhưng hơi nặng hơn, cứng hơn và nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao hơn so với kim loại kiềm.

III. Tính chất hóa học

• Chúng đều là kim loại mạnh, trong các phản ứng nguyên tử dễ nhường 2e biến thành ion 2+:

(M: Kim loại nhóm IIA)

Trong các hợp chất, chúng chỉ có hóa trị II.

* Be có tính chất giống Al; ba nguyên tố Ca, Ba, Sr (kim loại kiềm thổ) giống kim loại kiềm.

1. Tác dụng với oxi

BeO, MgO không tan trong nước, BeO có tính lưỡng tính; BaO, CaO, SrO tan trong nước:

2. Tác dụng với phi kim khác (, S, N, P, ...)

3. Tác dụng với axit

Với axit HCl, loãng, axit hữu cơ → Muối +

Với axit đặc → Muối, không giải phóng

4. Tác dụng với nước

• Ở nhiệt độ thường Be, Mg phản ứng rất chậm, coi như không phản ứng. Ca, Ba, Sr phản ứng mạnh và hoàn toàn.

• Ở nhiệt độ cao: Mg có phản ứng:

Chú ý: Be tác dụng được với dung dịch kiềm; Mg khử được ở nhiệt độ cao.

IV. Điều chế

Điện phân nóng chảy muối halogenua: