MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI

1. Canxi oxit (vôi sống): CaO

* CaO là chất rắn, màu trắng, tan nhiều trong

* CaO là một oxit bazơ:

* Tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao:

* CaO được điều chế từ đá vôi:

II. Canxi hiđroxit (vôi tôi):

* là chất rắn, màu trắng, ít tan trong nước, phần tan được tạo thành dung dịch nước vôi trong.

* là một bazơ:

Nếu thừa sẽ có phản ứng tiếp theo:

* Tác dụng với :

* Điều chế :

III. Một số muối quan trọng của canxi

1. Canxi cacbonat (đá vôi):

* là chất rắn màu trắng, không tan trong nước nhưng tan trong nước có khí .

* Một số tính chất hóa học của :

* Hỗn hợp gọi là đolomit

2. Canxi hiđrocacbonat:

* là chất rắn, tan trong nước.

3. Canxi sunfat (thạch cao):

: thạch cao sống

: thạch cao nung

Thạch cao dùng làm phấn, bó xương gãy, dùng trong sản xuất xi măng, nặn tượng...