MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM

I. Natri hiđroxit (xút): NaOH (M = 40)

1. Tính chất vật lí

NaOH là chất rắn, tan tốt trong nước, nóng chảy ở 322°C và không bị nhiệt phân.

2. Tính chất hóa học

NaOH có đầy đủ tính chất của bazơ kiềm

• Điện li mạnh:

• Tác dụng với axit, oxit axit, dung dịch muối.

TD:

Nếu thừa NaOH sẽ có phản ứng hòa tan

• Tác dụng với một số nguyên tố như Al, Zn, Be và oxit, hiđroxit của chúng.

TD:

3. Điều chế và ứng dụng

• Trong công nghiệp: điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn giữa hai điện cực:

Chú ý: Nếu không có màng ngăn, clo tạo thành sẽ tác dụng với NaOH:

• NaOH là nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp dầu mỏ, làm giấy, làm xà phòng, luyện nhôm...

II. Natri hiđrocacbonat (M = 84)

• Dung dịch có tính bazơ do bị thủy phân:

Hay

• Bị nhiệt phân:

• Là chất lưỡng tính:

III. Natricacbonat (M = 106)

• Dung dịch có tính bazơ do bị thủy phân

• Tác dụng với axit mạnh, với muối:

Chú ý: Khi cho từ từ dung dịch axit vào dung dịch phản ứng xảy ra theo hai giai đoạn kế tiếp:

• Trong công nghiệp, được điều chế theo phương pháp Solvay:

không bị nhiệt phân.

IV. Kali nitrat (M = 101)

Kali nitrat là những tinh thể không màu, bền trong không khí, tan nhiều trong nước, được dùng làm thuốc nổ, phân bón:

Khi đun nóng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy (333°C) bị phân hủy