MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TÚ TÀI VÀ THI VÀO ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Đề số 1 (Thời gian làm bài 60 phút)

Câu 1. Este được tạo thành khi đun hồi lưu ancol metylic và axit acrylic (axit đặc xúc tác) có CTCT là

Câu 2. X, Y, Z là 3 hợp chất hữu cơ cùng chức, có công thức phân tử là . Phân tử X, Y, Z có chứa nhóm chức nào:

A. axit

B. ancol đa chức

C. este

D. anđehit

Câu 3. Este X có công thức phân tử . Cho 8,8 gam X tác dụng hết với 30 gam dung dịch NaOH 20%, cô cạn dung dịch sau phản ứng được phần hơi có khối lượng 28,6 gam và chất rắn Y. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 4. Để sự thủy phân este xảy ra nhanh và hoàn toàn nên thực hiện phản ứng trong môi trường nào?

A. axit

B. loãng

C. trung tính

D. kiềm.

Câu 5. Ứng với công thức phân tử có bao nhiêu este mạch hở đồng phân của nhau? Biết những este này được điều chế bằng phản ứng este hóa giữa axit và ancol.

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5.

Câu 6. Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là . X tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 7. Đun 18 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic có đặc xúc tác, thu được 16,5 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 70%

B. 55%

C. 62,5%

D. 75%.

Câu 8. Hợp chất X có công thức cấu tạo .

Tên gọi của X là:

A. metyl propionat

B. metyl fomat

C. metyl axetat

D. metyl ete anđehit.

Câu 9. Cho hai hợp chất X: và Y: .

Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Hỗn hợp X, Y có thể cho phản ứng tráng gương.

B. a mol hỗn hợp X, Y cháy hết cho 2a mol

C. a mol hỗn hợp X, Y tác dụng vừa đủ với a mol NaOH

D. Tất cả đều sai.

Câu 10. Cho 6 gam hỗn hợp phản ứng với dung dịch NaOH. Khối lượng NaOH cần đủ phản ứng là:

A. 2 gam

B. 4 gam

C. 6 gam

D. 8 gam.

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp metyl fomat và axit axetic được tổng khối lượng là 4,34 gam. Giá trị của m là:

A. 2,1 gam

B. 3,6 gam

C. 5,4 gam

D. 7,2 gam.

Câu 12. Công thức tổng quát của este hai chức và trong phân tử có chứa một liên kết đôi giữa các nguyên tử cacbon là:

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức cần vừa đủ V lít (đktc), thu được 17,6 g và 5,4 gam . Giá trị của V là:

A. 10,08 lít

B. 2,24 lít

C. 6,72 lít

D. 8,96 lít.

Câu 14. Cho chất sau: . Những chất nào khi tác dụng với dd NaOH cho cùng một sản phẩm là ?

A. 1, 2, 3

B. 3, 4

C. 1, 4

D. 1, 3.

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dd dư, thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo thành là:

A. 12,4 g

B. 10 g

C. 20g

D. 28,18 g.

Câu 16. Cho các chất: etanol (1), metyl axetat (2), axit axetic (3), etyl axetat (4). Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi đúng là:

A, 1, 2, 3, 4

B. 3, 1, 4, 2

C . 3, 1, 2, 4

D. 4, 3, 2, 1.

Câu 17. Cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở, có cùng công thức phân tử lần lượt tác dụng với Na, , NaOH. Số phản ứng xảy ra là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5.

Câu 18. Đun 12 g axit axetic với một lượng dư ancol etylic có đặc làm xúc tác. Khi phản ứng đạt cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

A. 50%

B. 75%

C. 62,5%

D. 70%.

Câu 19. Khi cho 178 kg một chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120 kg dung dịch NaOH 20%, Giả sử phản ứng hoàn toàn. Khối lượng xà phòng 80% thu được là:

A. 295,2 kg

B. 229,5 kg

C. 122,4 kg

D. 183,6 kg.

Câu 20. Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu (biết H = 85%).

A. 0,2435 kg

B. 0,3128 kg

C. 0,3428 kg

D. 0,3654 kg.

Câu 21. Cho chuỗi biến hóa: → A → B → D → Poli (vinyl ancol). A, B lần lượt là:

Câu 22. Chất X có công thức phân tử . Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử là . Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Câu 23. Thủy phân 6,02 gam este X có công thức phân tử bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được 4,06 gam ancol Y và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 5,88 gam

B. 4,76 gam

C. 3,44 gam

D. 4,32 gam.

Câu 24. Chất hữu cơ X dùng để điều chế bơ nhân tạo và sản xuất xà phòng là:

A. triolein

B. tristearin

C. axit stearic

D. Tinh bột.

Câu 25. Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

A. 4,46 gam

B. 3,34 gam

C. 6,46 gam

D. 5,32 gam.

Câu 26. Trung hòa 1,4 gam chất béo cần 1,5 ml dung dịch KOH 0,1 M, chỉ số axit của chất béo trên là:

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10.

Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn m gam este đơn chức, no, mạch hở cần dùng 16 gam oxi, sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 350 ml dung dịch 1 M, phản ứng vừa đủ thu được 59,1 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 17,6 gam

B. 4,4 gam

C. 13,2 gam

D. 8,8 gam.

Câu 28. Trong phản ứng este hóa giữa ancol và axit cacboxylic, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo este khi:

A. dùng lượng dư axit hoặc ancol

B. dùng đặc để hút nước

C. chưng cất để tách este ra khỏi hỗn hợp

D. cả 3 biện pháp trên.

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn 13,4 gam hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic mạch hở no đơn chức và một este mạch hở no đơn chức cần V lít (đktc), thu được và 22 gam . Thể tích cần dùng là:

A. 12,32 lít

B. 6,72 lít

C. 24,64 lít

D. 8,96 lít.

Câu 30. Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit), giả sử phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho hỗn hợp Y và Z tác dụng với lượng dư dung dịch trong được 21,6 gam Ag.

Công thức cấu tạo của X là:

Câu 31. Khi xà phòng hóa triolein bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm là:

A. natrioleat và glixerol

B. natrioleat và etylen glicol

C. natri stearat và glixerol

D. natri stearat và etylen glicol.

Câu 32. Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở có tổng số đồng phân cấu tạo là:

A. 3

B. 4.

C. 5

D. 6.

Câu 33. Cho 4,2 gam este no đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 4,76 gam muối.

Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Câu 34. Este mạch hở đơn chức có 50% C (về khối lượng) có tên gọi là:

A. etyl axetat

B, vinyl axetat

C. metyl axetat

D. vinyl fomat.

Câu 35. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

là chất nào?

A. axit oleic.

B. 3-clo propandiol

C. axit stearic

D. natrioleat.

Câu 36. Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol và 1 mol , lượng este lớn nhất thu được là mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol cần số mol là (biết phản ứng este hóa thực hiện ở cùng nhiệt độ là):

A. 0,342

B. 2,925

C. 2,412

D. 0,456.

Câu 37. Este X () tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 2 muối hữu cơ và . X có tên gọi là

A. phenyl axetat

B. metyl benzoat

C. benzyl fomat

D. phenyl fomat.

Câu 38. Cho chuỗi biến hóa sau:

Tên của X là:

A. propyl propionat

B. iso propylacrylat

C. anlylacrilat

D. etyl metacrylat.

Câu 39. Este nào dưới đây khi thủy phân hoàn toàn thu được 2 sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương?

Câu 40. Cho 10 gam hỗn hợp hai axit HCOOH và trung hòa vừa đủ với 190 ml dung dịch NaOH 1 M. Nếu cho 10 gam hỗn hợp trên tác dụng với 9,2 gam ancol etylic có đặc xúc tác, hiệu suất phản ứng là 90%. Lượng este thu được là:

A. 13,788 gam

B. 14,632 gam

C. 15,000 gam

D. 17,000 gam.

ĐÁP ÁN