§8. Hệ phương trình mũ và logarit

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Hệ phương trình mũ và logarit hai ẩn có dạng :

Trong đó ít nhất một trong các phương trình (1), (2) có chứa ẩn x, hoặc y hoặc cả hai dưới dấu mũ hoặc logarit.

Cách giải: Sử dụng các phương pháp thế, cộng đại số, đặt ẩn phụ như đã biết. Tập hợp các cặp số đồng thời nghiệm đúng các phương trình của hệ gọi là tập nghiệm của hệ phương trình.