§2. Lũy thừa với số mũ thực

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Cho a là một số thực dương, là một số vô tỉ. Dãy số hữu tỉ Khi đó dãy số thực có giới hạn xác định. Ta gọi giới hạn đó là lũy thừa của a với số mũ , kí hiệu

Như vậy:

2. Tính chất

Lũy thừa của một số thực dương với số mũ thực có tất cả các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên. (Xem tóm tắt lí thuyết §1).