§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

A. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. ĐỊNH NGHĨA

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Nhận xét.

• Các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều là những phép dời hình.

• Nếu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì được một phép dời hình.

II. TÍNH CHẤT

Phép dời hình

• Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa ba điểm ấy.

• Biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia và đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng ấy.

• Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho, biến một góc thành một góc bằng nó.

• Biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính.

III. HAI HÌNH BẰNG NHAU

Định nghĩa. Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.