Vấn đề 2. Tìm trục đối xứng của một đa giác

1. Phương pháp

Sử dụng tính chất: Nếu một đa giác có trục đối xứng d thì qua phép đối xứng trục d mỗi đỉnh của nó phải biến thành một đỉnh của đa giác, mỗi cạnh của nó phải biến thành mỗi cạnh của đa giác.

2. Ví dụ

Ví dụ. Tìm tất cả các trục đối xứng của hình chữ nhật.

Lời giải

Gọi d và d’ lần lượt là đường trung trực của các cạnh AB và BC của hình chữ nhật ABCD. Khi đó:

Ta có:

Tương tự:

Vậy một hình chữ nhật có hai trục đối xứng là hai đường trung trực của hai cạnh (liên tiếp)

Giải thích