B. DẠNG TOÁN CƠ BẢN

Vấn đề: Vẽ hình biểu diễn của hình H cho trước

1. Phương pháp

Để vẽ đúng hình biểu diễn của một hình trong không gian, ta cần phải nắm vững các quy tắc về hình biểu diễn (mục 2, phần III).

2. Ví dụ

Ví dụ. a) Vẽ hình biểu diễn của tam giác ABC có góc B tù.

b) Vẽ hình biểu diễn của đường tròn có hai đường kính vuông góc.

Lời giải

a) Vì tam giác ABC có góc B tù nên chân đường cao vẽ từ A xuống cạnh BC phải nằm trên đường thẳng BC nhưng ở ngoài đoạn thẳng BC.

Do đó trong hình biểu diễn, ta cũng phải vẽ chân đường cao H' nằm trên đường thẳng B'C' nhưng phải ở ngoài đoạn thẳng B'C'.

b) Giả sử trên hình thật ta có đường tròn (O) tâm O có hai đường kính AB và CD vuông góc. Nếu ta vẽ dây cung MN // AB thì CD sẽ cắt MN tại trung điểm I của MN. Suy ra cách vẽ hình biểu diễn như sau:

• Vẽ elip (E) tâm O’ và đường kính A’B’ (qua O’) của nó.

• Vẽ dây cung M’N’//A'B'.

• Lấy I’ là trung điểm của M’N’

Đường thẳng O’I’ cắt elip (E) tại C’, D’. Ta có A'B' và C’D’ là hình biểu diễn hai đường kính vuông góc với nhau của đường tròn.