2.1.2. Căn bậc n

Định nghĩa 2.2. Với n là số nguyên dương, căn bậc n của a là số thực b thoả mãn

Tính chất 2.3. Cho a và b là hai số thực không âm, m và n là hai số nguyên dương, p, q là hai số nguyên tuỳ ý. Ta có:

1. \[\sqrt[n]{ab}=\sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}.\]

2. \[\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}(b>0).\]

3. \[\sqrt[n]{{{a}^{p}}}={{(\sqrt[n]{a})}^{p}}\]

4. \[\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[m.n]{a}.\]