6.1.7. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Nếu đường thẳng d đi qua điểm M, có vectơ chỉ phương \[\overrightarrow{u}\] và đường thẳng d' đi qua điểm M', có vectơ chỉ phương \[\overrightarrow{u'}\] thì:

- d và d’ trùng nhau \[\Leftrightarrow \text{ }\!\![\!\!\text{ }\overrightarrow{u}\text{,}\overrightarrow{u'}\text{ }\!\!]\!\!\text{ = }\!\![\!\!\text{ }\overrightarrow{u}\text{,}\overrightarrow{MM'}\text{ }\!\!]\!\!\text{ =}\overrightarrow{0}\]

- \[d//d'\Leftrightarrow \] $\left\{\begin{matrix} [\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}]=\overrightarrow{0},\\ [\overrightarrow{u},\overrightarrow{MM'}]\neq \overrightarrow{0} \end{matrix}\right.$

- d và d’ cắt nhau \[\Leftrightarrow \] $\left\{\begin{matrix} [\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}].\overrightarrow{MM'}=0,\\ [\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}]\neq 0. \end{matrix}\right.$

- d và d’ chéo nhau \[\Leftrightarrow \] $[\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}].\overrightarrow{MM'} \neq 0.$