6.1.4. Phương trình mặt phẳng

Mặt phẳng đi qua điểm \[({{x}_{0}};{{y}_{0}};{{z}_{0}})\] với vectơ pháp tuyến (A,B,C) có phương trình: A( x – x­0 ) + B( y – y0) + C( z – z0) = 0.

Phương trình \[Ax+By+Cz+D=0\], với A2 + B2 + C2 > 0 là phương trình của mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là \[\overrightarrow{n}(A;B;C).\]