4.1.3. Phương trình bậc hai với hệ số thực

4.1.3.1. Căn bậc hai của số thực âm

Căn bậc hai của số thực a < 0 là \[\pm i\sqrt{\left| a \right|}\].

4.1.3.2. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Xét phương trình bậc hai

\[a{{x}^{2}}+bx+c=0\] (4.1)

với \[a,b,c\in \mathbb{R},a\ne 0,\] có biệt thức \[\Delta ={{b}^{2}}-4ac.\]

Nếu \[\Delta =0\] thì phương trình (4.1) có một nghiệm thực x = \[-\frac{b}{2a};\]

Nếu \[\Delta >0\] thì phương trình (4.1) có hai nghiệm thực phân biệt

\[{{x}_{1,2}}=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta }}{2a};\]

Nếu \[\Delta <0\] thì phương trình (4.1) có hai nghiệm phức phân biệt

\[{{x}_{1,2}}=\frac{-b\pm i\sqrt{\left| \Delta \right|}}{2a};\]

Chú ý 4.8: Định lí cơ bản của Đại số: Mọi phương trình bậc n (\[n\ge 1\])

trong đó \[{{a}_{0}},{{a}_{1}},...,{{a}_{n}}\in \mathbb{C},{{a}_{0}}\ne 0\] luôn có n nghiệm phức (các nghiệm không nhất thiết phân biệt).