6.1.5. Phương trình đường thẳng

Cho đường thẳng d đi qua điểm \[{{M}_{0}}({{x}_{0}};{{y}_{0}};{{z}_{0}})\] và có véctơ chỉ phương \[\overrightarrow{u}(a;b;c)\]. Khi đó:

Phương trình tham số của d là $\left\{\begin{matrix} x=x_{0}+at,\\ y=y_{0}+bt,\\ z=z_{0}+ct. \end{matrix}\right.$\[(t\in \mathbb{R})\]

Phương trình chính tắc của d (khi \[abc\ne 0\]) là

\[\frac{x-{{x}_{0}}}{a}=\frac{y-{{y}_{0}}}{b}=\frac{z-{{z}_{0}}}{c}.\]