1.1.6. Một số bài toán thường gặp về đồ thị

1.1.6.1. Tìm giao điểm của hai đồ thị

Số giao điểm của đồ thị hàm số \[y=f(x)\] và đồ thị hàm số \[y=g(x)\] bằng số nghiệm phân biệt của phương trình \[f(x)=g(x)\]; hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình đó.

1.1.6.2. Sự tiếp xúc của hai đồ thị

Đồ thị của hàm số \[y=f(x)\] và \[y=g(x)\] tiếp xúc với nhau khi và chỉ khi hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} f(x)=g(x) & \\ f'(x)=g(x)& \end{matrix}\right.$ có nghiệm và nghiệm của hệ phương trình này là hoành độ tiếp điểm.