2.1.3. Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ

Định nghĩa 2.3. Cho số thực a dương và số hữu tỉ \[r=\frac{m}{n}\] (m và n là hai số nguyên, \[n\ge 2\]). Khi đó \[{{a}^{r}}={{a}^{\frac{m}{n}}}=\sqrt[n]{{{a}^{m}}}.\]

Tính chất 2.4. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ có đầy đủ tính chất như luỹ thừa với số mũ nguyên.