6.1.6. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

Nếu (\[\alpha \]) có phương trình Ax + By + Cz + D = 0 và (\[\alpha \]') có phương trình A'x + B'y + C'z + D' = 0 thì:

- (\[\alpha \]) và (\[\alpha \]') cắt nhau khi và chỉ khi \[A:B:C\ne A':B':C';\]

- (\[\alpha \]) và (\[\alpha \]’) song song khi và chỉ khi \[\frac{A}{A'}=\frac{B}{B'}=\frac{C}{C'}\ne \frac{D}{D'};\]

- (\[\alpha \]) và (\[\alpha \]’) trùng nhau khi và chỉ khi \[\frac{A}{A'}=\frac{B}{B'}=\frac{C}{C'}=\frac{D}{D'};\]

- \[\left( \alpha \right)\] và \[\left( \alpha ' \right)\] vuông góc với nhau khi và chỉ khi AA' + BB’ + CC' = 0.