Câu 1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao:

a) Yêu nước:

- Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

- Con ơi, con ngủ cho lành,

Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi.

Muốn coi lên núi mà coi,

Coi bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh cồng.

- Các chết ba năm còn quay đầu về núi.

- Chim Việt đậu cành Nam.

- Lá rụng về cội...

b) Lao động cần cù:

- Một nắng hai sương.

- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

- Có công mài sắt, có ngày nên kim.

- Có làm thì mới có ăn,

Không dưng ai dễ đem phần đến cho.

- Trên đồng cạn dưới đồng sâu,

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

- Cày đồng đang buổi ban trưa,

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Ai ơi bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần...

c) Đoàn kết:

- Khôn ngoan đối đáp người ngoài,

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

- Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

- Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

- Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng...

d) Nhân ái:

- Thương người như thể thương thân.

- Lá lành đùm lá rách.

- Máu chảy ruột mềm.

- Môi hở răng lạnh.

- Chị ngã, em nâng.

- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

- Anh em như thể tay chân,

Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.

- Dẫu xây mấy bậc phù đồ,

Chẳng bằng làm phúc giúp cho một người.

- Giúp người, người lại giúp ta,

Tình làng, nghĩa xóm, đậm đà thân thương...