Câu 1. Chữa bài:

a) Đọc lại bài làm:

+ Đọc lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo) trong bài.

+ Đọc những chỗ mắc lỗi, tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi.

+ Tự đánh giá bài làm của mình.

Gợi ý:

- Bài làm của em đã có mở bài, kết bài chưa? Em đã mở bài, kết bài theo kiểu nào?

- Em dùng từ, đặt câu, viết chính tả đúng chưa?

- Các chi tiết trong bài của em đã chính xác chưa?

- Bài làm của em đã có hình ảnh so sánh chưa? Cách so sánh của em có gì hay?

- Bài làm của em có dùng phép nhân hoá không? Phép nhân hóa em sử dụng có gì hay?

(Học sinh tự làm.)

b) Chữa lỗi trong bài làm:

- Chữa lại các từ, câu sai.

- Chữa lại những chi tiết chưa chính xác.

- Viết thêm những nội dung còn thiếu.

(Học sinh tự làm.)

Câu 2. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn. Các đoạn có thể viết lại là:

- Đoạn mở bài (hoặc kết bài) theo kiểu khác với đoạn mở bài (kết bài) em đã viết.

- Đoạn tả các bộ phận của cây cối có sử dụng biện pháp so sánh hoặc nhân hoá.

(Học sinh tự làm.)