Câu 1. Nghe - viết:

THỢ RÈN

Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn

Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi

Suốt tám giờ chân than mặt bụi

Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn.

Làm thợ rèn mùa hè có nực

Quai một trận, nước tu ừng ực

Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi

Cũng có khi thấy thở qua tai.

Làm thợ rèn vui như diễn kịch

Râu bằng than mọc lên bằng thích

Nghịch ở đây già trẻ như nhau

Nên nụ cười nào có tắt đâu.

- Các em nghe thầy cô đọc hết câu mới viết.

- Khi viết xong, cần kiểm tra lại những chữ phải viết hoa, những chữ có âm đầu, âm cuối, dấu thanh thường sai chính tả: giữa, trăm, làm, thợ rèn, xuống, lưng, quệt, nực, nước, bóng nhẫy, thở, qua tai, diễn kịch, nghịch, tắt,...

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

..ăm gian nhà cỏ thấp ...e te

Ngõ tối đêm sâu đóm ...ập ...oè

...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

...àn ao ...óng ...ánh bóng trăng ...oe.

Thứ tự điền như sau: Năm, le, lập loè, Lưng, Làn, lóng lánh, loe.

b) uôn hay uông?

- ... nước, nhớ ng..

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m..., nhớ cà dầm tương.

- Đố ai lặn x... vực sâu

Mà đo miệng cá, ... câu cho vừa.

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch... kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Thứ tự điền như sau: Uống, nguồn, muống, xuống, uốn, Chuông.