I. Nhận xét:

1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

Các danh từ có trong khổ thơ:

- Dòng 1: truyện cổ.

- Dòng 2: cuộc sống, tiếng, xưa.

- Dòng 3: cơn, nắng, mưa.

- Dòng 4: con, sông, rặng, dừa.

- Dòng 5: đời, cha ông.

- Dòng 6: con, sông, chân trời.

- Dòng 7: truyện cổ

- Dòng 8: mặt, ông cha.

2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp.

- Từ chỉ người: ông cha, cha ông.

- Từ chỉ sự vật: sông, dừa, chân trời.

- Từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng.

- Từ chỉ khái niệm: cuộc sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời.

- Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng.

3. Em hiểu thế nào là danh từ?

Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).

II. Luyện tập:

Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây:

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người ... Chính vì thấy nước mất, nhà tan... mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Danh từ chỉ khái niệm: điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm, cách mạng.

Câu 2. Đặt câu với mỗi danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

- Bạn Hà có một điểm đáng quý là rất chăm chỉ học tập.

- Mỗi học sinh đều phải rèn luyện để không chỉ học tốt mà còn phải có đạo đức tốt.

- Thầy giáo em rất giàu kinh nghiệm dạy dỗ học sinh.

- Cách mạng tháng 8 năm 1945 mở ra một trang sử mới cho đất nước ta.

* Em thử đặt thêm vài câu.