I. Nhận xét:

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy Bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một / giàn

→ 14 tiếng.

2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó.

bờ - âu - bâu - huyền - bầu.

3. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành?

âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền.

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

* Xem bảng phân tích dưới đây:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh

Bầu

ơi

thương

lấy

cùng

Tuy

rằng

khác

giống

nhưng

chung

một

giàn

b (bờ)

-

th (thờ)

l (lờ)

b (bờ)

c (cờ)

t (tờ)

r (rờ)

kh (khờ)

gi (gi)

nh (nhờ)

ch (chờ)

m (mờ)

gi (gi)

âu

ơi

ương

ây

i

ung

uy

ăng

ac

ông

ưng

ung

ôt

an

huyền

ngang

ngang

sắc

sắc

huyền

ngang

huyền

sắc

sắc

ngang

ngang

nặng

huyền

* Nhận xét:

- Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

- Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).

5. Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc phải có mặt?

- Tiếng do ba bộ phận: âm đầu, vần, thanh tạo thành.

- Tiếng nào cũng bắt buộc phải có vần và thanh. Bộ phận âm đầu không bắt buộc phải có mặt.

- Thanh ngang không đánh dấu khi viết, còn các thanh khác đều được đánh dấu ở phía trên hoặc phía dưới âm chính của vần.

II. Luyện tập:

Câu 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
nhiễu nh iêu ngã

* Các em kẻ bảng theo mẫu, phân tích chính xác các bộ phận cấu tạo của từng tiếng. Sau đó ghi kết quả vào bảng.

* Phân tích như sau là đúng:

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
nhiễu nh iêu ngã
điều đ iêu huyền
phủ ph u hỏi
lấy l ây sắc
giá gi a sắc
gương g ương ngang
người ng ươi huyền
trong tr ong ngang
một m ôt nặng
nước n ươc sắc
phải ph ai hỏi
thương th ương ngang
nhau nh au ngang
cùng c ung huyền

Câu 2. Giải câu đố sau:

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

(Là chữ gì?)

Các em suy nghĩ rồi giải câu đố dựa theo nghĩa của từng dòng. Để nguyên là sao, bớt âm đầu thành ao. Vậy chữ đó là chữ sao.